Õppekava A2

OÜ Merike Reiljan Keelemees
Merike Reiljani Keelemehekoolitus

Õppekava nimetus: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm: Keeleõpe, eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:

Õppekava eduka läbiviimise tulemusena on õppija omandanud vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemete kirjeldusele järgmised teadmised ja oskused:
Oskab kasutada viisakusfraase ja lihtsamaid väljendeid;
Oskab kirjeldada oma sõnavara piires igapäevaelu toiminguid, inimesi, lähiümbrust, kasutades lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ja lausemalle;
Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega;
Oskab koostada lihtsamaid kirju;
Oskab väljendada oma suhtumist, soove ja eelistusi ning kirjeldada pilte;
Saab aru lihtsamast ja aeglasemast kõnest.

Õpingute alustamise tingimused:

Õpingute alustamise tingimuseks on õppija selgelt väljendatud soov, vajalikud pole mingid eelnevad keeleteadmised.

Õppe kogumaht:

260 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorset kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu, peateemad ja alateemad:

Isikuandmed, pere (tutvumine, iseloomu ja välimuse kirjeldamine, sugulased, pereliikmed, perekondlikud tähtpäevad)
Teenindus ( olmeteenused ja kaubandus, pangas, juuksuris, postkontoris, ujulas, kohvikus, kaupluses, juhendid ja sildid)
Tervis ja tervishoid (arstiabi, haigused, enesetunne, ravi, ravimid, kaebused, kehaosad)
Transport ja reisimine (uued kohad, vaatamisväärsused, transpordivahendid, majutusasutused, reisimine Eestis ja välismaal)
Haridus, õppimine (erialad, ametid, hariduskäik, õppevahendid, elukutsed, tulevikuplaanid)
Vaba aeg ja ajaviitmine (harrastused, hobid, meelelahutused, puhkus, nädalalõpp, sport)
Töö ja töösuhted (töökuulutused, tööintervjuud, tegevused tööl, töövahendid, kolleegid, ametid ja erialad)
Söök, jook (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, toiduained, toidutegemine, retseptid)
Kauplus, sisseostud, hinnad (spordikaubad, mänguasjad, riided, jalatsid, mööbel, kodutehnika, kosmeetika, bürookaubad, lastekaubad, soodustused)
Inimeste suhted (suhted teiste inimestega, sõbrad, tuttavad, töökaaslased, lapsed, naabrid, abielu )
Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (olme, korter, üür, suvila, majaümbrus, linn)
Loodus, ilm ( keskkond, looduskaunid kohad, Eesti loodus, kliima ja ilm Eestis, aastaajad)
Reisimine, matkad (transport, vaatamisväärsused, reisid Eestis ja välismaal, majutusasutused, matkamine)
Kultuur, keeled (keelte õppimine, kunst, teater, kino, muuseumid, raamatud, ajalehed, ajakirjad, meedia)
Tähtpäevad, traditsioonid (peretähtpäevad ja traditsioonid, pühad)

Keeleteadmised:

Tegusõnad
Asesõnad, see, need
Lausemoodustus
Küsisõnad
Eitussõnad
Omadussõnad, võrdlusastmed
Tagasõnad ja eessõnad
Arvsõnad
Käänded, käändelõpud. Mitmus
Ma- ja –da infinitiiv
Ajavormid
Umbisikuline tegumood
Käskiv kõneviis
Sidesõnad. Kirja kirjutamine
Rektsioon
Määrsõnad. Ankeet ja CV
Veaohtlikud sõnad

Kasutatakse GSEA metoodikat. GSEA metoodika arvestab keele eripära, samuti keelestrateegiate kasutamist. Keeleõpe on üles ehitatud tsüklitena ning sujuvalt lisanduvad grammatilisele põhitsüklile keele teised osaoskused. Kasutatav metoodika pöörab tähelepanu sõnade omavahelisele seosele lausetes, loob keelest matemaatilise struktuuri ning kõrvaldab õppija hirmu ja teadmatuse keele ees. Samuti õpetab kasutatav metoodika õppijat märkama keeles olulisemaid aspekte, siduma sõnu omavahel, lähtudest keele struktuurist ning seega vältima vigu nii kõnes, kirjas kui keele kasutamisel. Keel omandab õppija silmis konkreetse struktuuri ning õppija hakkab keelt kasutama oskuslikult ja julgelt. GSEA metoodika on välja töötatud ning praktikasse viidud Merike Reiljani poolt, annab kiire ja kvaliteetse tulemuse.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö läbiviimiseks on mugav kodukontori õpperuum suure ümarlaua ja toolidega. Õpperuum on varustatud arvutiga, CD-mängijaga, markertahvliga, õpperuumis on riiulid õppematerjalidega, printer, WIFI. Olemas on kööginurk, pidevalt saadaval kohv, tee, kakao, vesi, kompvekid ja küpsised. Kasutada saab ka puhkeala. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Kursusi alates 10 õppijast viiakse läbi suuremates renditud ruumides.

Õppematerjalide loend:

www.keeleklikk.ee
web.meis.ee/testest
www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
Pesti, M; Ahi, H. T nagu Tallinn. 2006. Eesti keele õpik kesktasemele. TEA.
M. Simmul, I. Mangus „Tere!“
M. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“
M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“
M. Kitsnik „Kirjuta mulle“
S. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks“
Põhiõpik on „E nagu Eesti“ ning Merike Reiljani koostatud õppematerjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 70% kontakttundides.
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A2- taseme lõputest, mis koosneb neljast osast: kuulamine, kirjutamine, rääkimine ja struktuuriosa ning kontrollib iga osaoskuse omandamist. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja on saavutanud nõutud õpiväljundid.
Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui kontakttundide arv on alla 70% ning ei ole saavutatud nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja on Merike Reiljan, töökogemus täiskasvanutega kõikidel keeletasemetel üle 20 aasta keskmiselt 2000 tundi aastas. Haridus Tartu Ülikool, eesti keel võõrkeelena. Sihtgrupid väga erinevad, osalemine erinevates projektides. Tulemused väga head.
Vajadusel või projektide puhul kaasatakse teisi eriharidusega õpetajaid.

Kinnitatud 01.mai 2018