Õppekava B1

OÜ Merike Reiljan Keelemees

                               Merike Reiljani Keelemehekoolitus

Õppekava nimetus: Eesti keele B1- taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm:  Keeleõpe, eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:

 1. Õppija oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid tekste, isiklikke kirju, teateid;
 2. Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool jmt;
 3. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, eesmärke ning lühidalt põhjendada oma seisukohti ja plaane;
 4. Oskab vestelda huvipakkuvatel ja tuttavatel teemadel;
 5. Jälgib tekstides sündmuste põhiarengut ning mõistab jutustava teksti põhiideed.

Õpingute alustamise tingimused:

Õpingute alustamise tingimuseks on õppija selgelt väljendatud soov ning A2 keeleeksami tunnistus või firmasisese A2 –taseme testi sooritamine.  

Õppe kogumaht:  

285 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorset kontaktõpet ja 85 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu, peateemad ja alateemad:

 • Pere, isikuandmed (kontaktandmed, sündimine, perekond, kodutööd, perekondlikud tähtpäevad, sugulased, eluase, korter, maja, suvila, üürimine, turvalisus, kodukoht ja selle ümbrus, lemmikloomad, kodused tööd, tööjaotus)
 • Haridus, erialad (hariduskäik, õppimine, erinevad koolid, õppevahendid, elukutse valik, erialad ja ametid, töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, kursused, täiendõpe)
 • Elukutse, amet, töö (tööjõuturg, töötus, töö otsimine ja pakkumine, töökeskkond ja –tingimused, töökohustused, töökollektiiv ja suhted kolleegidega, karjäärivõimalused, töö Eestis ja välismaal)
 • Teenindus (kliendid ja teenindajad, teenused ja tooted, hinnad, kataloogid, e-poed, remont, autoremont, santehnik)
 • Igapäevaelu (riigi- ja omavalitsused, asutused ja ettevõtted, naabrid, kodune majapidamine, loodus, loomad, linnud, puhkus, olmeprobleemid, pank, internet, post, telefon, juuksur, ilusalong, spaa, sport, reklaam, hinnad, toidutegemine,  söögikohad, pidupäevad).
 • Enesetunne ja tervis (tervishoid, arstiabi, ravimid, ravimine, haigused, rahvameditsiin, haiguste ennetamine, tervisesport, tervislik eluviis ja tervislik toitumine, suitsetamine, alkohol)
 • Sisseostud ja hinnad (toiduained, tarbekaubad, kodumasinad, mööbel, spordikaubad, riided, kingitused, hinnad ja soodustused)
 • Söök ja jook (söök, jook, puuviljad, juurviljad, menüü, tellimine, toiduainete ostmine, toitlustusasutused, baarid, kohvikud, restoranid, kiirsöögikohad, tervislik toitumine)
 • Inimeste suhted ühiskonnas (kolleegid, sõbrad, ametiasutused, sotsiaalvõrgustik ja arvutid, telefonid, inimese õigused ja kohustused, politsei, kiirabi, aktuaalsed sündmused, turvalisus, ajakirjandus, raadio, televisioon, külalised, sõbrad ja tuttavad )
 • Keskkond, kohad (loodus,ilm, maa ja linn, keskkonnaprobleemid, tuntumad kohad)
 • Kultuur ja keeled ( teater, muusika, kino, keeled ja nende õppimine, kirjandus, kunst,  kontserdid, näitused, muuseumid, multikultuursus)
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused (harrastused ja huvialad, vaba aeg, üritused,  puhkus, matkamine, erinevad reisid, kaaslased, välismaa, majutus, öömaja, toitlustamine,  vaatamisväärsused, muljed, kaunid paigad Eestis, tee juhatamine, transpordivahendid).

Keeleteadmised:

 • Eitussõnad
 • Tegusõnad
 • Põhi-ja järgarvsõnad
 • Asesõnad, see, need
 • Nimetav, omastav, osastav, käändelõpud. Nimetava, omastava ja osastava valik lausetes.
 • Viisakus-ja käibefraasid, sidesõnad
 • Omadussõnad, nende võrdlusastmed. Lühendid
 • Määrsõna ja rektsioon, veaohtlikud tegusõnad
 • Küsisõnad, umbisikuline tegumood
 • Infinitiivid
 • Tagasõnad, eessõnad, muutumatud sõnad
 • Sünonüümid, antonüümid, tingiv kõneviis, käskiv kõneviis

Kasutatakse GSEA metoodikat. GSEA metoodika arvestab keele eripära, samuti keelestrateegiate kasutamist. Keeleõpe on üles ehitatud tsüklitena ning sujuvalt lisanduvad grammatilisele põhitsüklile keele teised osaoskused. Kasutatav metoodika pöörab tähelepanu sõnade omavahelisele seosele lausetes, loob keelest matemaatilise struktuuri ning kõrvaldab õppija hirmu ja teadmatuse keele ees. Samuti õpetab kasutatav metoodika õppijat märkama keeles olulisemaid aspekte, siduma sõnu omavahel, lähtudest keele struktuurist ning seega vältima vigu nii kõnes, kirjas kui keele kasutamisel. Keel omandab õppija silmis konkreetse struktuuri ning õppija hakkab keelt kasutama oskuslikult ja julgelt. GSEA metoodika on välja töötatud ning praktikasse viidud Merike Reiljani poolt, annab kiire ja kvaliteetse tulemuse.

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Õppetöö läbiviimiseks on mugav kodukontori õpperuum suure ümarlaua ja toolidega. Õpperuum on varustatud arvutiga, CD-mängijaga, markertahvliga, õpperuumis on riiulid õppematerjalidega, printer, WIFI. Olemas on kööginurk, pidavalt saadaval kohv, tee, kakao, vesi, kompvekid ja küpsised. Kasutada saab ka puhkeala. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Kursusi alates 10 õppijast viiakse läbi suuremates renditud ruumides.

Õppematerjalide loend:

www.keeleklikk.ee

www.miksike.ee

web.meis.ee/testest

www.efant.ee

 1. Simmul, I. Mangus “Tere jälle!“
 2. Simmul, I. Mangus „Tere taas!“
 3. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“
 4. Kingissepp, M. Kitsnik „Naljaga pooleks“
 5. Rammo, M. Teral, B. Klaas-Lang, M. Allik „Keel selgeks“
 6. Kitsnik „Eesti keel B1, B2“

Põhiõpik on „E nagu Eesti“ ja Merike Reiljani koostatud õppematerjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 70% kontakttundides.

Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene B1- taseme lõputest, mis koosneb neljast osast: kuulamine, kirjutamine, rääkimine ja struktuuriosa ning kontrollib iga osaoskuse omandamist. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja on saavutanud nõutud õpiväljundid.

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui kontakttundide arv on alla 70% ning ei ole saavutatud nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja on Merike Reiljan, töökogemus täiskasvanutega kõikidel keeletasemetel üle 20 aasta keskmiselt 2000 tundi aastas. Haridus Tartu Ülikool, eesti keel võõrkeelena. Sihtgrupid väga erinevad, osalemine erinevates projektides. Tulemused väga head.

Vajadusel või projektide puhul kaasatakse teisi eriharidusega õpetajaid.

Kinnitatud 01.mai 2018