Õppekava B2

OÜ Merike Reiljan Keelemees

                               Merike Reiljani Keelemehekoolitus

Õppekava nimetus: Eesti keele B2- taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm:  Keeleõpe, eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:

 1. Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase

mõttevahetuse tuuma;

 1. Vestleb spontaanselt ja ladusalt eesti keeles. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;
 2. Valdab grammatikat keerulisemates lausetes, oskab kontrollida lauseehitust ja grammatikat;
 3. Teeb kokkuvõtteid ning arutleb ja sünteesib eri allikatest pärinevat infot;
 4. Saab aru paljudest eesti keelele omastest väljenditest ja idioomidest.

Õpingute alustamise tingimused:

Õpingute alustamise tingimuseks on õppija selgelt väljendatud soov ning B1 keeletaseme tunnistus või firmasisene B1-taseme test.  

Õppe kogumaht:  

375 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on auditoorset kontaktõpet ja 125 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu, peateemad ja alateemad:

 • Igapäevaelu, kodu (kodukoht, perekond, peresuhted, erinevad põlvkonnad, sõbrad, välimus ja iseloom, suhted, töökaaslased, väärtushinnangud, sallivus, maa- ja linnaelu, urbaniseerumine, liiklus)
 • Teenindus ja kaubandus (teenindus ja suhtlemine, tarbijakaitse, kaubandus, tarbimisühiskond)
 • Sisseostud ja hinnad (tervislik eluviis ja toitumine, sisseostud, toit, tarbimisharjumused, säästlik eluviis)
 • Inimesed ja suhted ühiskonnas ( riigi- ja omavalitsused, asutused ja ettevõtted, organisatsioonid, ametiasutustega suhtlemine, tuntud isikud)
 • Vaba aeg ja meelelahutus (harrastused, spordialad, reisimine, vaba aja veetmine, puhkus)
 • Keskkond, loodus (erinevad kohad ja elukeskkond, keskkonnaprobleemid, kliima, loodussäästlik eluviis, loodus ja inimene, looduskaitse)
 • Elukutsed, ametid, töö (haridus, elukestev õpe, eneseteostus, elukutsevalik, karjäär,  tööotsimine, kandideerimine, ametiasutustega suhtlemine, raha, rikkus ja vaesus, tööpuudus, suhted töökollektiivis, tööprobleemid)  
 • Turvalisus (kuritegevus, naabrivalve, turvalised riigid, turvaline reisimine, isikuandmete kaitse, päästeamet, politsei)
 • Tervis ja enesetunne, heaolu ( arstiabi, õnnetused, haigused, eluviis, tervislik toitumine,  raviteenused ja raviprotseduurid, tervishoiusüsteem)
 • Majandus- ja õigussuhted, ettevõtlus (põllumajandus, väike- ja suurettevõtted, kohtusüsteem)
 • Poliitika, päevakajalised sündmused (valitsemiskord, rahvusvahelised suhted, geograafia, ajalugu, Eesti ja Euroopa Liit, sotsiaalsüsteem, linnastumine, aktuaalsed sündmused)
 • Haridus, haridussüsteem (koolivõrk, lasteasutused, elukestev õpe, haridussüsteem, üld- ja kutseharidusasutused, kõrgkoolid, täiskasvanuõpe, e-õpe)
 • Kultuur ja keeled (kirjandus, helilooming, film, teater, kunst, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö, kultuuritavad, keelte õppimine)

Keeleteadmised:

 • Rektsioon, omadussõnade võrdlusastmed, tegusõnad
 • Minevik, olevik, tulevik, sõnavormid
 • Eitussõnad ja eitamine, see ja need
 • Kõneviisid, väljendid, küsisõnad
 • Arvsõnad, pingerea järjestamine ning põhjendamine
 • Tüüpvead, rõhuliide -gi ja-ki, liitsõnad
 • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
 • Käändelõpud, määrsõnad
 • Muutumatud sõnad, kaassõnad, tagasõnad
 • Infinitiivid
 • Sõnajärg, tegusõna lauses
 • Kesksõnad
 • Mitmuse käänded
 • Veaohtlikud sõnad
 • Sõnatuletised

Kasutatakse GSEA metoodikat. GSEA metoodika arvestab keele eripära, samuti keelestrateegiate kasutamist. Keeleõpe on üles ehitatud tsüklitena ning sujuvalt lisanduvad grammatilisele põhitsüklile keele teised osaoskused. Kasutatav metoodika pöörab tähelepanu sõnade omavahelisele seosele lausetes, loob keelest matemaatilise struktuuri ning kõrvaldab õppija hirmu ja teadmatuse keele ees. Samuti õpetab kasutatav metoodika õppijat märkama keeles olulisemaid aspekte, siduma sõnu omavahel, lähtudest keele struktuurist ning seega vältima vigu nii kõnes, kirjas kui keele kasutamisel. Keel omandab õppija silmis konkreetse struktuuri ning õppija hakkab keelt kasutama oskuslikult ja julgelt. GSEA metoodika on välja töötatud ning praktikasse viidud Merike Reiljani poolt, annab kiire ja kvaliteetse tulemuse.

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Õppetöö läbiviimiseks on mugav kodukontori õpperuum suure ümarlaua ja toolidega. Õpperuum on varustatud arvutiga, CD-mängijaga, markertahvliga, õpperuumis on riiulid õppematerjalidega, printer, WIFI. Olemas on kööginurk, pidavalt saadaval kohv, tee, kakao, vesi, kompvekid ja küpsised. Kasutada saab ka puhkeala. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Kursusi alates 10 õppijast viiakse läbi suuremates renditud ruumides.

Õppematerjalide loend:

www.keeleklikk.ee

web.meis.ee/testest

www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut

Mall Pesti, Helve Ahi “T nagu Tallinn”

Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”

Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas”

Martin Ehala, Mare Kitsnik “Praktiline eesti keel”

Maie Sooneste “Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium”

Mare Kitsnik “Eesti keel B1, B2”

Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“

Roman Kallas „Kõik on korras“

Põhiõpik on Roman Kallas „Kõik on korras“ ning Merike Reiljani koostatud õppematerjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 70% kontakttundides.

Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene B2- taseme lõputest, mis koosneb neljast osast: kuulamine, kirjutamine, rääkimine ja struktuuriosa ning kontrollib iga osaoskuse omandamist. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja on saavutanud nõutud õpiväljundid.

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui kontakttundide arv on alla 70% ning ei ole saavutatud nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja on Merike Reiljan, töökogemus täiskasvanutega kõikidel keeletasemetel üle 20 aasta keskmiselt 2000 tundi aastas. Haridus Tartu Ülikool, eesti keel võõrkeelena. Sihtgrupid väga erinevad, osalemine erinevates projektides. Tulemused väga head.

Vajadusel või projektide puhul kaasatakse teisi eriharidusega õpetajaid.

Kinnitatud 01.mai 2018