Õppekava C1

OÜ Merike Reiljan Keelemees

                               Merike Reiljani Keelemehekoolitus

Õppekava nimetus: Eesti keele C1- taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm:  Keeleõpe, eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:

 1. mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust.
 2. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata.
 3. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes.
 4. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades

sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

 1. Oskab kirjalikult luua keerulistel teemadel selgeid ning loogiliselt ülesehitatud tekste, põhjendades ja tuues näiteid;

Õpingute alustamise tingimused:

Õpingute alustamise tingimuseks on õppija selgelt väljendatud soov, B2- taseme tunnistuse olemasolu või firmasisene B2 –taseme test.

Õppe kogumaht:  

450 akadeemilist tundi, millest 200 tundi on auditoorset kontaktõpet ja 250 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu, peateemad ja alateemad:

 • Riik ja rahvas (elatustase, elutingimused, sotsiaalsed grupid ja turvalisus, kultuuritavad, õigused ja kohustused, sotsiaalsed hüved, arstiabi, pensionid, riiklikud toetused ja fondid,  puuetega inimesed, multikultuursus, õigussüsteem, sotsiaalsüsteem)
 • Eesti ja teised riigid (erinevad riigid, majandus, ettevõtlus, tööstus, aktuaalsed sündmused, poliitika, e-riik, kliima, mitmekultuuriline ühiskond, maa- ja linnaelu, kinnisvara, liiklus, tarbimine, laenud, turvalisus)
 • Keskkond ja tehnoloogia (keskkonnaprobleemid, loodushoid, elamistingimused, loodussäästlik tarbimine, looduskeskkonna jätkusuutlik areng, looduslik tasakaal, tööstus, kaitsealad, mahetootmine, kliima ja kliimamuutused, säästlik eluviis, tehnikasaavutused, massimeedia, internet, suhtlusvõrgud, infootsing ja –vahetus, tehnoloogia igapäevaelus)
 • Isiklik elu (õppimine ja kool, karjäär, lastekasvatus, pensioniiga, igapäevaelu, saavutused, traditsioonid, harrastused, pereväärtused, perekond, peresuhted, põlvkondadevahelised suhted, väärtushinnangute kujundamine, pensionipõlv, kodukultuur)
 • Haridus ja töö (haridussüsteem, elukestev õpe, täiendkoolitus, eneseteostus, karjäär, tööpuudus, rikkus ja vaesus, haridus- ja  kooliprobleemid, täiendkoolitus, kutsesobivus, eneseteostus, sotsiaalsed rollid, enesereklaam, meeskonnatöö, ettevõtlus, töö otsimine, tööpuudus, töö välismaal)
 • Inimene kui looduse osa (keskkonnaprobleemid, jätkusuutlik areng, säästlik tarbimine, loodussäästlik eluviis, loodusrikkused, kliima, urbaniseerumine, loodus ja looduskaitse)
 • Infoühiskond (massimeedia, internet ja virtuaalmaailm, sotsiaalvõrgustikud, poliitika kodu- ja välismaal, massimeedia, digitaalne omand, mõju tervisele, muutunud maailm)
 • Tervishoid ja psühholoogia (tervishoiusüsteem, arstiabi, tervislik eluviis, sõltuvused, puuetega inimesed, vananev ühiskond, haiguste ennetamine, rahvameditsiin)
 • Ühiskonnaelu (kaubandus, teenindus, tarbimine, pangandus, kindlustus, liiklus, üritused, heategevus, kuritegevus,  mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond, sotsiaalsfäär, elatustase, elanikkonna riskigrupid, tarbija- ja õiguskaitse, turvalisus, ühiskonnategelased ja poliitikud, usk, tavad, kombed)
 • Kunst ja muusika (kultuuriüritused, kultuurimaastik, raamatud, kultuur, selle säilitamine, filmikunst, teatri-, kontserdi- ja balletietendused, kujutav kunst, tarbekunst; väärtkirjandus, helilooming, kirjanikud, kunstnikud, heliloojad, lauljad)

Keeleteadmised:

 • Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses, sihitise käänded.
 • Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid; tegusõna isikuline ja umbisikuline tegumood.
 • Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
 • Küsisõnad
 • Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
 • Eitussõnad, eitamine
 • Rõhuliide -ki ja -gi.
 • Sünonüümid ja antonüümid
 • Määrsõnad
 • Asesõnad
 • Kaassõnad, ees- ja tagasõnad.
 • Sidesõnad
 • Sõnajärg lauses
 • Kesksõnad: v-, tav-, tud- ja nud-kesksõnad.
 • Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletiste käänamine ja pööramine; rööpvormid; rõhuliide -ki ja -gi.
 • Sünonüümid ja antonüümid
 • Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
 • Kujundlikud väljendid
 • Teksti stiil ja keel
 • Veaohtlikud nimi- ja tegusõnad
 • Võõrsõnad
 • Kirjavahemärgistamine
 • Algustäheortograafia
 • Lausemoodustus: lauseliigid; sõnajärg.

Kasutatakse GSEA metoodikat. GSEA metoodika arvestab keele eripära, samuti keelestrateegiate kasutamist. Keeleõpe on üles ehitatud tsüklitena ning sujuvalt lisanduvad grammatilisele põhitsüklile keele teised osaoskused. Kasutatav metoodika pöörab tähelepanu sõnade omavahelisele seosele lausetes, loob keelest matemaatilise struktuuri ning kõrvaldab õppija hirmu ja teadmatuse keele ees. Samuti õpetab kasutatav metoodika õppijat märkama keeles olulisemaid aspekte, siduma sõnu omavahel, lähtudest keele struktuurist ning seega vältima vigu nii kõnes, kirjas kui keele kasutamisel. Keel omandab õppija silmis konkreetse struktuuri ning õppija hakkab keelt kasutama oskuslikult ja julgelt. GSEA metoodika on välja töötatud ning praktikasse viidud Merike Reiljani poolt, annab kiire ja kvaliteetse tulemuse.

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Õppetöö läbiviimiseks on mugav kodukontori õpperuum suure ümarlaua ja toolidega. Õpperuum on varustatud arvutiga, CD-mängijaga, markertahvliga, õpperuumis on riiulid õppematerjalidega, printer, WIFI. Olemas on kööginurk, pidavalt saadaval kohv, tee, kakao, vesi, kompvekid ja küpsised. Kasutada saab ka puhkeala. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Kursusi alates 10 õppijast viiakse läbi suuremates renditud ruumides.

Õppematerjalide loend:

.Roman Kallas „Kõik on korras“

Erelt, M., Erelt, T., Ross, K. (2007). Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Kasik, R. (2007). Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu:Tartu Ülikooli Kirjastus.

Roman Kallas „Kõik on korras“

www.eesti.ee

www.delfi.ee

http://web.meis.ee/testest/

https://arhiiv.err.ee/seeria/raadio-ooulikool/haridus/69

Põhiõpikuna kasutatakse Kitsnik, M; Kingisepp, L. 2006. Avatud uksed. TEA ja autentseid materjale.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 70% kontakttundides.

Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene C1- taseme lõputest, mis koosneb neljast osast: kuulamine, kirjutamine, rääkimine ja struktuuriosa ning kontrollib iga osaoskuse omandamist. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja on saavutanud nõutud õpiväljundid.

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui kontakttundide arv on alla 70% ning ei ole saavutatud nõutud õpiväljundeid.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja on Merike Reiljan, töökogemus täiskasvanutega kõikidel keeletasemetel üle 20 aasta keskmiselt 2000 tundi aastas. Haridus Tartu Ülikool, eesti keel võõrkeelena. Õpetatavad sihtgrupid on väga erinevad, osalemine ka erinevates projektides. Tulemused väga head.

Vajadusel või projektide puhul kaasatakse teisi eriharidusega õpetajaid.

Kinnitatud 01.mai 2018