Kursused

KURSUSED

Tavalise õppegrupi suurus on 6-9 inimest. Maksumus 1 akadeemiline 10€ 1
inimene koos käibemaksuga.

Võimalik ka õpetamine individuaalselt või minigrupis:

1 õppija – akad tund 30 eurot
2 õppijat – 1 akad tund 25€ / 1 õppija
3 õppijat – 1 akad tund 20€ / 1 õppija

Õpetaja:

Merike Reiljan, haridused

  • Tartu Heino Elleri nim Muusikakool 1981
  • Tartu Ülikool eesti keel võõrkeelena 2007
  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2018

Kogemus:

kogemus täiskasvanute koolitajana eesti keele õpetamisel üle 20 aasta, keskmiselt 1000 – 2000 õppetundi aastas.

Tegevusluba:

 TEGEVUSLUBA A2, B1, B2 JA C1
KEELEOSKUSTASEMETEL TASEMEEKSAMIKS
ETTEVALMISTAMISELE SUUNATUD EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS

KANTSLERI KÄSKKIRI 10.07.2018 NR 1.1-3/18/178

Õppekorralduse alused:

 Korraldame täiskasvanutele suunatud eesti keele täiendkoolitust.

Õppetöö toimub mugavas kodukontoris aadressil Kohtla-Järve, Katse 9-23, vajadusel ka kliendi poolt valitud ruumides.

Koolitused toimuvad aastaringselt.

Koolituse mahtu arvestatakse akdeemilistes tundides, ühe akad tunni pikkus on 45 minutit.

Individuaalõpe toimub individuaalse õppekava alusel.

Asjaajamiskeel on eesti või vene keel.

Õpingute alusdokumendiks on 01.mail 2018 kinnitatud õppekava, kus on määratletud õppekava nimetus, õppekavarühm, õpiväljundid, õpingute alustamise tingimused, õppe kogumaht (nii auditoorsed kontakttunnid kui iseseisva töö maht), õppesisu, õppekeskkonna kirjeldus, õppematerjalide loend, lõpetamise tingimused ning väljastatavad dokumendid, lektori kvalifikatsiooni ja kogemuse kirjeldus.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmetest soovime ainult nime, kontakttelefoni, e-posti ning isikukoodi, vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

Koolitusele registreerimine

Kursusele registreerimine toimub  telefonil  55596921, samal numbril viberis, sms teel või meiliaadressil merike.reiljan@gmail.com.

Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.

Pärast koolitusele registreerimist võtab koolitaja Teiega ühendust, et täpsustada Teie soove ning edastada informatsiooni kursuste kohta.

Üks või kaks nädalat enne kursuste algust võtab Teiega ühendust koolitaja, kinnitab Teie koolitusel osalemist ning teatab koolituse toimumise aja ja koha.

Kursusel osalemiseks peab soovija võtma ühendust keelefirmaga ning allkirjastama lepingu, piirangud olemasoleva keeletaseme osas puuduvad;

Koolituse eest tasumine

Tasu koolituse eest makstakse õpingute alustamise nädalal ülekandega oü Merike Reiljan Keelemees pangaarvele. Maksmisel võib maksta kogu summa korraga või kasutada maksegraafikut, õppetasust ei vabastata kedagi. Direktori otsusega võib  toetada  kursuste eest tasumisel konkreetseid isikuid (näiteks materiaalselt vähekindlustatud peredest pärit õppijaid heategevuse eesmärgil).

Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, toimub koolituse eest tasumine vastavalt koostööpõhimõtetele.

Koolitaja ei tagasta kliendile raha tunnist puudumise tõttu.

Kui koolitus lõpeb enne tähtaegselt koolitaja tõttu, tagastab koolitaja õppetasu kliendile ärajäänud tundide eest täies mahus.

Koolituse katkestamisel mõjuva põhjuseta õppetasu ei tagastata.

Keeletase määratakse kindlaks enne lepingu allkirjastamist lühikese vestluse käigus, vajadusel sooritatakse lühitest.

Kursuste eest tasumine toimub vastavalt kirjalikule kokkuleppele osade kaupa.

Õppija ja kooli suhteid reguleerib õppimaasumisel allkirjastatud Leping.

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega.

Kursuse läbimiseks ja tunnistuse saamiseks peab kursusel osaleja osalema vähemalt 70% auditoorsetes tundides. Kui osaletud tundide arv on väiksem või õpiväljundid pole saavutatud, väljastab keelefirma tõendi läbitud tundide kohta.

Väljastatav tunnistus on registreeritud keelefirma dokumentatsioonis ning kannab järjekorranumbrit.

Kvaliteedi tagamise alused:

 õppe kvaliteet tagatakse regulaarse kontrolliga ja vahetestimistega. Koolitaja teeb kindlaks õppija individuaalsed probleemid ja tegeleb nendega. Kvaliteet tagatakse ka ainult GSEA metoodika kasutamisega, mis aitab õppijal väga täpselt ja vigadeta kasutada keele struktuuri ning võtab maha emotsionaalse pinge ja psühholoogilised probleemid. Iga osaoskuse arendamiseks ja teadmiste kinnistamiseks kasutatakse spetsiaalseid treeninguid. Tänu matemaatilisele lähenemisele on keel õppija jaoks lihtne, konkreetne ja mõistetav.  Samuti tagatakse kvaliteet vaid ühe koolitaja kasutamisega ning koolitaja koostatud materjalide kasutamisega.  

Koolitajate töö tulemust hinnatakse ka koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse  kohta nii suuliselt kui ka kirjalikult; võimalus anda tagasisidet on koolitaja kodulehel osas TAGASISIDE.  Iga koolituse lõpus täidavad osalejad anonüümse küsitluslehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule ja lektorile ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas.

Eesmärk on parandada koolitusteenust, õppekavasid ja õppeprotsessi.

Registreerimine kursustele telefonil +372 55 59 69 21

Viber 55596921

Skype meriosi1


e-post merike.reiljan@gmail.com

Kursused toimuvad kodukontoris aadressil Kohtla-Järve Katse 9-23, vajadusel teistes renditud kohtades. Võime ka kursusi läbi viia kliendi poolt soovitud kohtades.  Kursuste toimumisaeg on paindlik ning arvestab õppijate töögraafikuid, seega võime kursusi läbi viia hommikul, päeval, õhtul, samuti nädalalõppudel, kursuste toimumisaeg muutub vastavalt vajadusele paindlikult.  
Õppematerjal – vajadusel raamatud, paljundatud töölehed, vihikud, kirjutusvahendid ja markerid – sisaldub kursuste maksumuses.

Kursuste edukal lõpetamisel (vaata õppekava tingimusi) saavad õppijad tunnistuse.

merike.reiljan@gmail.com

Kohtla-Järve Katse 9-21

Tel 55 59 69 21