Õppekavad

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

Õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel ning sisaldavad järgmisi andmeid:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppekava koostamise alus;
 • õppe eesmärk;
 • sihtgrupp;
 • õppemeetodid;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus;
 • õppekava kinnitamise aeg.
 • Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.
 • Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mõnes valdkonnas tegutsemiseks või ettevalmistus mõne kutse taotlemiseks, siis õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamine arvestab õigusaktides ja kutsestandardites sätestatud nõuetega.
 • Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetega ning õppijate ja tööandjate vajadustega.
 • Õppekavade koostamisel arvestame tööandjaid, koolitajaid ja õppijaid.
 • Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja.
 • Õppekavad avalikustatakse veebilehel.

MERIKE REILJAN KEELEMEES
Reg kood 11480227
merike.reiljan@gmail.com
Skype: meriosi1

Kohtla-Järve
Katse 9/21, 30327

Tel.55 59 69 21
Tel.68 78 155OU Merike Reiljan Keelemees on
Eesti Töötukassa koolituskaardi
koostööpartner

OÜ MERIKE REILJAN KEELEMEES TEGEVUSLOA ANDMED:

TEGEVUSLUBA A2, B1, B2 JA C1
KEELEOSKUSTASEMETEL TASEMEEKSAMIKS
ETTEVALMISTAMISELE SUUNATUD EESTI KEELE TÄIENDUSKOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS

KANTSLERI KÄSKKIRI 10.07.2018 NR 1.1-3/18/178